Av. Vedat KARABACAK

Av.Vedat KARABACAK

Baro Sicil No: 1052   (Kayseri Barosu)

Ad. Bak. Sicil No: 71513

TBB Sicil No: 54536

Telefon: 0 352 232 69 05

Fax: 0 352 232 28 47

E-Posta: vedatkarabacak@hotmail.com

Web: www.vedatkarabacak.av.tr